Nagpapakita ako ng nilalaman na magbabalik sa iyo sa mapagmahal na Diyos na lumikha sa iyo, at kung kanino ka magsusulit balang-araw.

© 2023 Jim Vernon Philippines
Email: [email protected]