Istorya ni Jesus

0
479

Kini nga pelikula usa ka hingpit nga pagpaila kang Jesus pinaagi sa Ebanghelyo ni Lucas. Kanunay nga gisurpresa ug gilibog ni Jesus ang mga tawo, gikan sa Iyang milagrosong pagkahimugso hangtod sa Iyang pagbangon gikan sa lubnganan. Sunda ang Iyang kinabuhi pinaagi sa mga kinutlo gikan sa Basahon ni Lucas, ang tanang mga milagro, ang mga pagtulon-an, ug ang gugma. Ang Dios nagbuhat sa tanan ug nahigugma sa katawhan. Apan ang katawhan misupak sa Diyos. Ang Dios ug ang katawhan bulag, apan ang Dios nahigugma pag-ayo sa katawhan, Iyang gihikay ang pagtubos alang sa katawhan. Gipadala niya ang iyang Anak nga si Jesus aron mahimong hingpit nga sakripisyo aron mabayran kita. Sa wala pa moabot si Jesus, giandam na sa Diyos ang katawhan. Ang mga propeta naghisgot sa pagkatawo, sa kinabuhi, ug sa kamatayon ni Jesus. Si Jesus nagdani sa pagtagad. Nagtudlo siya pinaagi sa mga sambingay nga walay bisan kinsa nga makasabot, naghatag ug panan-aw sa mga buta, ug nagtabang niadtong walay bisan kinsa nga nagtan-aw nga angayan sa pagtabang. Gihadlok niya ang mga lider sa mga Judio, nakita nila siya nga usa ka hulga. Busa ilang gihikay, pinaagi kang Judas ang mabudhion ug sa ilang mga Romanong madaugdaugon, alang sa paglansang sa krus ni Jesus. Nagtuo sila nga nahusay na ang maong butang. Apan ang mga babaye nga nag-alagad kang Jesus nakakaplag ug walay sulod nga lubnganan. Natarantar ang mga disipulo. Sa diha nga si Jesus nagpakita, sila nagduhaduha nga Siya tinuod. Apan mao kini ang Iyang gimantala sa tanang panahon: Siya ang ilang hingpit nga sakripisyo, ilang Manluluwas, mananaog sa kamatayon. Mikayab Siya sa langit, nagsulti sa Iyang mga sumusunod sa pagsulti sa uban mahitungod Kaniya ug sa Iyang mga pagtulun-an.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here