Kwento ni Hesus

0
79

Ang pelikulang ito ay isang perpektong pagpapakilala kay Hesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Lucas. Si Hesus ay patuloy na ginugulat at nililito ang mga tao, mula sa Kanyang mahimalang pagsilang hanggang sa Kanyang pagbangon mula sa libingan. Sundan ang Kanyang buhay sa pamamagitan ng mga sipi mula sa Aklat ni Lucas, ang lahat ng mga himala, ang mga turo, at ang pagsinta. Nilikha ng Diyos ang lahat at minamahal ang sangkatauhan. Ngunit ang sangkatauhan ay sumusuway sa Diyos. Ang Diyos at ang sangkatauhan ay hiwalay, ngunit ang Diyos ay labis na nagmamahal sa sangkatauhan, Siya ay nag-aayos ng pagtubos para sa sangkatauhan. Isinugo niya ang kanyang Anak na si Jesus upang maging isang sakdal na sakripisyo para makabawi sa atin. Bago dumating si Hesus, inihahanda ng Diyos ang sangkatauhan. Ang mga propeta ay nagsasalita tungkol sa kapanganakan, buhay, at kamatayan ni Jesus. Si Jesus ay umaakit ng pansin. Siya ay nagtuturo sa pamamagitan ng mga talinghaga na walang sinumang tunay na nakauunawa, nagbibigay ng paningin sa mga bulag, at tinutulungan ang mga taong walang nakikitang nararapat na tulungan. Tinatakot niya ang mga pinunong Hudyo, nakikita nila siya bilang isang banta. Kaya’t inayos nila, sa pamamagitan ni Hudas ang taksil at ang kanilang mga Romanong mang-aapi, para sa pagpapako kay Jesus sa krus. Sa tingin nila ay naayos na ang usapin. Ngunit ang mga babaeng naglilingkod kay Jesus ay nakadiskubre ng isang walang laman na libingan. Nataranta ang mga alagad. Nang magpakita si Jesus, nag-aalinlangan sila na Siya ay totoo. Ngunit ito ang Kanyang ipinahayag sa lahat ng panahon: Siya ang kanilang sakdal na sakripisyo, ang kanilang Tagapagligtas, ang nagwagi sa kamatayan. Umakyat Siya sa langit, sinasabi sa Kanyang mga tagasunod na sabihin sa iba ang tungkol sa Kanya at sa Kanyang mga turo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here